Jaarverslag 2022: Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7: Financiële vooruitblik

Jaarverslag 2022

In 2022 is Fairfood verder gegroeid, in haar omvang in projecten en activiteiten. De projecten staan beschreven in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. De totale baten zijn daarmee ook gegroeid naar een niveau van € 1.549.132 in 2022 t.o.v. € 1.213.108 in 2021, een groei van 28%. Qua omvang in financiën is het project RECLAIM Sustainability! de grootste met een bedrag van € 477.973. Dit project heeft een looptijd van 5 jaar, waarvan 2022 het tweede jaar was. 

Het batig saldo over 2022 bedroeg € 164.713 en is in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze Algemene Reserve bedraagt op 31 december 2022 € 677.527. De stichting heeft de doelstelling om een Algemene Reserve te hebben van 45% tot 60% van de kosten van de werkorganisatie. Per eind 2022 betekent dat een ondergrens van € 458.099 en een bovengrens van € 610.798. Omdat de financiering van de Nationale Postcode Loterij per 2023 komt te vervallen, is er in 2022 gestuurd op een flinke verhoging van de reserve, zodat Fairfood ook zonder deze financiering door kan gaan met hetzelfde team en verder kan bouwen aan projecten, samenwerkingen en inhoudelijke ontwikkeling. In 2023 wil Fairfood een aanvraag doen om vanaf 2024 wederom beneficiënt te kunnen worden. 

De liquiditeitspositie van de stichting is per 31-12-2022 goed. Dit wordt veroorzaakt door de relatief hoger reserve en doordat op de projecten per saldo de voorschotten groter waren dan de in 2022 gedane uitgaven. Ook voor 2023 worden er geen liquiditeitsproblemen verwacht.Voor 2023 is uitgegaan van een ongeveer gelijkblijvend volume aan baten. Er is een resultaat begroot van € 125.000 negatief. Het tekort zal worden gefinancierd uit de Algemene Reserve.

Download our budget 2023 here

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!